REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Fuchkan asiakas- ja markkinointirekisteri tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti. Päivitämme silloin tällöin tätä tietosuojaselostetta myös ilmoittamatta siitä erikseen. Tutustu aika ajoin tietosuojaselosteeseemme mahdollisia muutoksia varten. 

Rekisterinpitäjä

Rocky Rashed Reza T:mi, aputoiminimeltään Fuchka, näin myös myöhemmin dokumentissa. 

Y-tunnus: 2637418-2
Osoite Nummikatu 32, 90100 Oulu
Puh:  +358 40 171 1897

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rocky Rashed Reza, toimitusjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimintamme on laillista liiketoimintaa, jota koskee myös EU:n sääntely henkilötietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Noudatamme seuraavaa:

  • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
  • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
  • Minimoimme tallentamamme tiedon, vain tarpeellinen tieto tallennetaan
  • Pidämme henkilötiedot täsmällisinä
  • Rajoitamme tiedon säilytystä, eli tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä
  • Tallennamme luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden avulla
  • Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat: internet-markkinointi, raportointi, palveluiden tuottaminen, asiakasviestintä, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, analysointiin, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja muita vastaavia käyttötarkoituksia varten. Fuchka käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin. 

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön koko nimi, sekä yhteystiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat muun muassa Facebook, Google Analytics, verkkosivuston web-lomake tai verkkosivuston kautta sähköpostiin ohjautuvat tarjouspyynnöt.

Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään asioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa tai asiakastapahtumissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Fuchka pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fuchkalla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme (liiketoiminta) tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Fuchka / Rocky Rashed Reza, Nummikatu 32, 90100 Oulu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Fuchka / Rocky Rashed Reza, Nummikatu 32, 90100 Oulu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja, esim. soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Fuchka / Rocky Rashed Reza, Nummikatu 32, 90100 Oulu.

Luotu 12.2.2020 Rocky Rashed Reza